48

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І з'явивсь Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало.

Він навів на них голод і в ревності своїй їх поменшив.

Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів.

Як ти прославивсь, Ілле, чудесами! Хто б похвалився рівністю з тобою?

Збудив єси мертвого з смерти і з аду - Всевишнього словом.

Ти скинув царів на загибель, прославлених - з їхнього ложа.

Ти чув на Синаї докори, на Хориві - вирок відплати.

Ти помазав царів на відплату, а й пророків - своїх наступників.

Полум'яний вихор вхопив тебе - колісниця з вогненними кіньми.

Ти, як написано, погрозами майбутніми гнів гамуватимеш, заки спалахне він: серце батька до сина навертатимеш і покоління відновлюватимеш Якову.

Щасливі ті, що тебе бачили й що заснули в любові, бо й ми життям будем жити.

Такий був Ілля, вхоплений вихорем, - а й Єлисей його духом сповнився: за життя свого не страхався князів, і ніхто над ним гору взяти не міг.

Ніяке слово його не перевищило, - а й по смерті його тіло пророкувало.

Він і за життя творив чудеса, - а й при смерті діла його дивні.

Та попри все те народ не покаявсь і не відступив від своїх гріхів, - аж поки його не виселено з рідного краю та й не розсіяно по всій землі.

Зосталась лиш горстка люду з князем із дому Давида: дехто чинив угодне, а дехто множив гріхи.

Єзекія укріпив своє місто і воду провів до нього, пробив залізом скелю й поробив на воду ритви.

За днів його рушив Санхериб, та відійшов, Равшака пославши, -той же руку підняв на Сіон і в гордині вихвалявся вельми.

Затремтіли серця в них і руки, мов породіллю, схопили їх болі:

візвали до Господа, до Милостивого, простягнувши до нього руки, - і Святий швидко з неба їх вислухав та й спас рукою Ісаї.

Він ударив на асирійський табір, і винищив їх його ангел.

Бо Єзекія чинив Господеві вгодне, і в путях Давида, свого батька, скріпився, - як ото Ісая пророк заповідав, у видіннях своїх великий та вірний.

Відступило за днів його сонце, -і цареві життя він продовжив.

Він бачив майбутнє духом могутнім і втішав сумних на Сіоні.

Аж до вічности об'явив він прийдешнє і приховане, заки воно збулося!

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

І пророк Ілія встав як огонь, і його слово запалало як світило.

Він навів на них голод і своєю ревністю вчинив їх малими.

Господним словом він задержав небо, і так звів тричі огонь.

Який прославлений ти в твоїх подивугідних ділах, Іліє. І хто похвалиться подібно до тебе?

Ти, що підняв мертвого від смерті й аду словом Всевишнього.

Що зводиш царів в погибель і славних з їхнього ліжка.

Що почув в Синаю картання і в Хориві судьби оправдання.

Що помазав царів на пімсту і пророків на наслідників після себе.

Що піднявся в вихрі огня на колісниці огняних коней.

Про якого записано, що він готовий в часі спинити гнів перед люттю, щоб повернути серце батька до сина і поставити племена Якову.

Блаженні ті, що тебе бачать і ті, що прикрашені любовю. Бо і ми житимемо життям.

Ілія, це він був покритий у вихрі, і Елісей наповнився його духом. І в його днях він не був зрушений володарем, і ніхто його не здолав.

Всяке слово не перейшло попри нього, і коли він заснув його тіло пророкувало.

Він зробив знаки у своїм житті і в смерті подивугудні його діла.

В усіх цих нарід не розкаявся і не відступили від своїх гріхів, аж доки не були забрані полоненими з їхньої землі і не були розсіяні по всій землі.

І остався малий нарід, і володар в домі Давида. А деякі з них зробили добре, а деякі помножили гріхи.

Езекія скріпив своє місто і ввів до середини до нього воду, викопав залізом нетесаний (камінь) і збудував басейни для води.

В його днях прийшов Сеннахирім і післав Рапсакима, і відійшов. І він підняв свою руку проти Сіону і звеличився у своїй гордості.

Тоді захиталися серця і їхні руки, і вони зазнали біль як ті, що родять.

І прикликали милосердного Господа піднявши до Нього їхні руки. І святий з неба скоро їх вислухав і визволив їх рукою Ісаї.

Він побив табір ассирійців, і його ангел побив їх.

Бо Езекія зробив вгодне Господеві і скріпився в дорогах Давида його батька, які заповів великий пророк Ісая і вірний в його видінні.

В його днях сонце повернулося взад і він додав життя цареві.

Великим духом він побачив останнє і потішив тих, що вірили в Сіон.

Аж до віку показав будуче і сховане раніше ніж вони прийшли.

Російський синодальний переклад

И восстал Илия пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник.

Он навел на них голод и ревностью своею умалил число их;

словом Господним он заключил небо и три раза низводил огонь.

Как прославился ты, Илия, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобою в славе!

Ты воздвиг мертвого от смерти и из ада словом Всевышнего;

ты низводил в погибель царей и знатных с ложа их;

ты слышал на Синае обличение на них и на Хориве суды мщения;

ты помазал царей на воздаяние и пророков - в преемники себе;

ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями;

ты предназначен был на обличения в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратится он в ярость, - обратить сердце отца к сыну и восстановить колена Иакова.

Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью, - и мы жизнью поживем.

Илия сокрыт был вихрем, - и Елисей исполнился духом его (48-13)и во дни свои не трепетал пред князем, и никто не превозмог его;

(48-14)ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его.

(48-15)И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его.

(48-16)При всем том народ не покаялся, и не отступили от грехов своих, доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле.

(48-17)И осталось весьма мало народа и князь из дома Давидова. (48-18)Некоторые из них делали угодное Богу, а некоторые умножали грехи.

(48-19)Езекия укрепил город свой и провел внутрь его воду, пробил железом скалу и устроил хранилища для воды.

(48-20)Во дни его сделал нашествие Сеннахирим и послал к нему Рабсака, который поднял руку свою на Сион и много величался в гордости своей.

(48-21)Тогда затрепетали сердца и руки их, и они мучились, как родильницы;

(48-22)и воззвали они к Господу милосердому, простерши к Нему руки свои, (48-23)и Святый скоро услышал их с неба и избавил их рукою Исаии;

(48-24)Он поразил войско Ассириян, и Ангел Его истребил их,

(48-25)ибо Езекия делал угодное Господу и крепко держался путей Давида, отца своего, как заповедал пророк Исаия, великий и верный в видениях своих.

(48-26)В его дни солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю.

(48-27)Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе;

(48-28)до века возвещал он будущее и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось.