1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

А першого року перського царя Кира, щоб справдилось Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом:

«Так каже Кир, перський цар: Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі й повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї.

Хто з вас із його народу, - хай його Бог буде з ним, - поїде до Єрусалиму, що в Юдеї та збудує дім Господа Бога Ізраїля, того Бога, що в Єрусалимі.

Всім же, що зосталися (живими), по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі.»

І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священики й левіти, всі ті, в яких Господь надхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі.

І всі їхні сусіди допомагали їм срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою й дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів.

Цар же Кир виніс посуд дому Господнього, що Навуходоносор забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків.

Виніс його Кир, перський цар, (і здав) на руки Мітридата, скарбника; а цей передав його Шешбацарові, юдейському князеві.

Ось число його: 30 золотих полумисків, 1000 срібних полумисків, 29 ножів,

тридцять золотих жбанів, 410 срібних жбанів, і 1000 іншого посуду.

Всього посуду, золотого та срібного, 5 400. Усе це взяв Шешбацар з собою, як відсилано виселенців з Вавилону в Єрусалим.

Переклад Огієнка

А першого року Кіра, царя перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єреміїними, збудив Господь духа Кіра, царя перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі, говорячи:

Так говорить Кір, цар перський: Усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати Йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї.

Хто між вами з усього Його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа, Бога Ізраїлевого. Це той Бог, що в Єрусалимі.

А кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця сріблом, і золотом, і маєтком, і худобою, з добровільною жертвою для дому Божого, що в Єрусалимі.

І повставали голови батьківських родів Юди та Веніямина, і священики, і Левити, аж до всякого, що Бог збудив духа його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі.

А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком, і худобою, і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував був добровільно.

А цар Кір повиносив речі Господнього дому, які забрав був Навуходоносор з Єрусалиму, і дав їх до дому бога свого,

і повиносив їх Кір, цар перський, рукою скарбника Мітредата, а той відрахував їх Шешбаццарові, Юдиному начальникові.

І оце їхнє число: мисок золотих тридцять, мисок срібних тисяча, ножів двадцять і дев'ять,

келіхів золотих тридцять, келіхів срібних подвійних чотири сотні й десять, посуду іншого тисяча.

Усього золотого й срібного посуду п'ять тисяч і чотири сотні. Усе це завіз Шешбаццар, коли вигнанці верталися з Вавилону до Єрусалиму.

Переклад Куліша

Першого року Кира, царя Перського, - щоб справдилось слово Господнє, через Ереміїні уста, - розбудив Господь дух Кира, царя Перського, й він звелїв оповістити по всьому свойму царстві словом і письмом:

Так говорить Кир, царь Перський: Господь, Бог небесний, дав менї всї царства на землї, й звелїв менї збудувати йому дім в Ерусалимі, що в Юдеї.

Хто є зпоміж вас з усього народу його, - нехай буде Бог його з ним - і нехай ійде в Ерусалим, що в Юдеї, і будує дім Господа, Бога Ізрайлевого, того Бога, що в Ерусалимі.

А всї ті, що зістались, по всїх місцях, де б хто нї жив, нехай допоможуть йому осадники того місця сріблом і золотом, і инчим добром та товаром, жертвуючи по добрій волї на дом Божий, що в Ерусалимі!

І знялись голови над поколїннями Юдиними та Беняминовими, й сьвященники й левіти, кожний, в кому Бог розбудив дух його, щоб ійти будувати дом Господень, що в Ерусалимі.

І всї їх сусїди допомагали їм срібними посудинами, золотом і инчим добром і товаром, та дорогими речами окрім усяких добровільних дарів на храм.

І царь Кир винїс посуд дому Господнього, що Навуходонозор забрав був з Ерусалиму та зложив в домі свого бога, -

І винїс його Кир, царь Перський, рукою Митридата скарбника; а сей, перелїчивши, здав його Шешбазарові, князеві Юдейському.

І ось число їх: блюд золотих трийцятеро, блюд срібних тисяча, ножів двайцять девять;

Чаш золотих трийцять, чаш срібних инших чотириста десять, других посудин тисяча.

Усїх посудин, золотих та срібних, пять тисяч чотириста: Усе це взяв із собою Шешбазар, як одсилано виселенцїв із Вавилону в Ерусалим.

Переклад УБТ Турконяка

І в першому році Кира царя Персів Господь, щоб сповнилося слово господне з уст Єремії, підняв дух Кира царя Персів і він сповістив голосом по всьому свому царстві і також на письмі, кажучи:

Так сказав Кир цар Персів: Господь Бог неба дав мені всі царства землі, і Він поглянув на мене, щоб збудувати Йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї.

Хто з вас є з усього його народу, і його Бог буде з ним, і він піде до Єрусалиму, що в Юдеї, і хай збудує дім Бога Ізраїля, це Бог, що в Єрусалимі.

І кожний, хто остався, (хай піде) з усіх місць, де він там мешкає, і хай поможуть йому мужі його місця сріблом і золотом і посудом і скотиною з добровільними (пожертвами) для божого дому, що в Ізраїлі.

І встали володарі батківщин Юди і Веніямина і священики і Левіти, всі, в яких Бог підняв його дух, щоб піти збудувати господний дім, що в Єрусалимі.

І всі, що довкруги, скріпили свої руки сріблими посудинами, золотом, і скотом, посудом і дарами опріч тих, що добровільні.

І цар Кир виніс посуд господнього дому, який Навуходоносор взяв з Єрусалиму і дав їх до дому свого бога,

і виніс їх Кир цар Персів руками Мітрадата Ґарбарена і почислив їх перед Сасавассаром володарем Юди.

І це їхнє число: Золотого посуду - тридцять і сріблого посуду - тисяча, змін - двадцять девять,

золотих і сріблих чаш - тридцять, й іншого посуду - тисяча.

Всього золотого і сріблого посуду - пять тисяч чотириста, все, що ішло з Сасавассаром з переселення з Вавилону до Єрусалиму.

Російський синодальний переклад

В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно:

так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее.

Кто есть из вас, из всего народа Его, - да будет Бог его с ним, - и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме.

А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме.

И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме.

И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма.

И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, -

и вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару князю Иудину.

И вот число их: блюд золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять,

чаш золотых тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других сосудов тысяча:

всех сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч четыреста. Все это взял с собою Шешбацар, при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим.