24

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Сини Арона теж були поділені на черги. Сини Арона: Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар.

Але що Надав та Авігу померли раніше, ніж їхній батько, а синів у них не було, то священиками були Єлеазар та Ітамар.

Давид за допомогою Цадока, з синів Єлеазара, та Ахімелеха, з синів Ітамара, розділив їх на черги за їхньою службою.

Але виявилося, що між синами Єлеазара було більше голів над родинами, ніж між синами Ітамара, тож поділили їх так: із синів Єлеазара 16 голів над родинами, а 8 з синів Ітамара.

Розділили ж їх жеребами, одних і других, бо князі в святині й князі Божі були із синів Єлеазара і з синів Ітамара.

Записував же їх Шемая, син Натанаїла, писар з-поміж левітів, при цареві, при князях, при священикові Цадокові, при Ахімелехові, синові Евіятара, та при головах священицьких і левітських родин; одну родину з потомків Єлеазара вибрано жеребом і одну родину з потомків Ітамара.

Перший жереб випав на Єгояріва, другий на Єдаю,

третій на Харіма, четвертий на Сеоріма,

п'ятий на Малкію, шостий на Міяміна,

сьомий на Гаккоца, восьмий на Авію,

дев'ятий на Єшуа, десятий на Шеханію,

одинадцятий на Еліяшіва, дванадцятий на Якима,

тринадцятий на Хуппу, чотирнадцятий на Єшевава,

п'ятнадцятий на Білгу, шістнадцятий на Іммера,

сімнадцятий на Хезіра, вісімнадцятий на Гапіцеца,

дев'ятнадцятий на Петахію, двадцятий на Єзекиїла,

двадцять перший на Яхіна, двадцять другий на Гамула,

двадцять третій на Делаю, двадцять четвертий на Маазію.

Це їхні черги при службі, як вони входили в дім Господній за постановою Арона, їхнього предка, як заповідав йому Господь, Бог Ізраїля.

А щодо решти синів Леві, то вони були: з синів Амрама - Шуваел; із синів Шуваела - Єхдея;

від Рехавії: з синів Рехавії - перший Їшія;

від іцгаріїв Шеломот; із синів Шеломота Яхат.

Сини Хеврона: перший Єрія, другий Амарія, третій Яхзіел, четвертий Єкамам.

Син Узіела був Міха; з синів Міхи - Шамір.

Брат Міхи -Їшія; з синів Їшії - Захарія.

Сини Мерарі: Махлі та Муші; Яазія теж був його син.

Сини Мерарі, через Яазію, його сина: Шогам, Заккур та Іврі.

Від Махлі - Єлеазар; у цього не було синів.

. Від Кіша - син Кіша: Єрахмаел.

Сини Муші: Махлі, Едер та Єрімот. Це сини левітів за їхніми батьківськими родинами.

Вони теж кидали жереб так само, як їхні брати, сини Арона при цареві Давидові, при Цадокові та Ахімелехові й при головах священицьких та левітських родин: голова над родиною так само, як менший його брат.

Переклад Огієнка

А в Ааронових синів такі їхні черги: Ааронові сини: Надав і Авігу, Елеазар і Ітамар.

Та повмирали Надав та Авігу за життя їхнього батька, і не мали вони синів, тому священнодіяли Елеазар та Ітамар.

І поділив їх Давид і Садок, з Елеазарових синів, та Ахімелех, з Ітамарових синів, за їхнім урядом в їхній службі.

І були знайдені Елеазарові сини численнішими, щодо голів чоловіків, від синів Ітамарових. І вони поділили їх: для Елеазарових синів голів дому батьків було шістнадцять, а для Ітамарових синів для дому батьків їх вісім.

І поділили їх жеребками, тих з тими, бо головними в святині та головними перед Богом були з синів Елеазарових та серед синів Ітамарових.

І записав їх Шемая, син Натанаїлів, писар із Левитів, перед царем, і головними, і священиком Садоком, і Ахімелехом, сином Евіятаровим, і головами дому батьків священиків та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Елеазара, а один був узятий для Ітамара.

І вийшов перший жеребок для Єгояріва, другий для Єдаї,

третій для Харіма, четвертий для Сеоріма,

п'ятий для Малкійї, шостий для Мійяміна,

сьомий для Гаккоца, восьмий для Авійї,

дев'ятий для Єшуї, десятий для Шеханії,

одинадцятий для Ел'яшіва, дванадцятий для Якіма,

тринадцятий для Хуппи, чотирнадцятий для Єшев'ава,

п'ятнадцятий для Білґи, шістнадцятий для Іммера,

сімнадцятий для Хезіра, вісімнадцятий для Гаппіццеца,

дев'ятнадцятий для Петах'ї, двадцятий для Єхезкела,

двадцять і перший для Яхіна, двадцять і другий для Ґамула,

двадцять і третій для Делаї, двадцять і четвертий для Маазії.

Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав був Господь, Бог Ізраїлів.

А від позосталих Левієвих синів: від Амрамових синів Шуваїл, від синів Шуваїлових Єхедія.

Від Рехавії, від синів Рехавії: голова °шшійя.

Від °цгарівців: Шеломот, від Шеломотових синів: Яхат.

А сини Хевронові: Єрійя, другий Амарія, третій Яхазіїл, четвертий Єкам'ам.

Сини Уззіїлові: Міха, сини Міхині: Шамір.

Брат Міхи °шшійя, сини °шшійїні Захарій.

Сини Мерарієві: Махлі та Муші, сини Яазійї Бено.

Сини Мерарієві, від Яазійї: Бено, і Шогам, і Заккур, і Іврі.

У Махлі: Елеазар, у нього не було синів.

Від Кіша, сини Кішові: Єрахмеїл.

А сини Мушієві: Махлі, і Едер, і Єрімот. Оце сини Левитів, за домом їхніх батьків.

І кидали жеребки і вони відповідно до братів своїх, Ааронових синів, перед царем Давидом, і Садоком, і Ахімелехом, і головами дому батьків священиків та Левитів, голови родин нарівні зо своїм меншим братом.

Переклад Куліша

А оце порядок синів Ааронових: сини Ааронові: Надаб, Абіуд (Абігуй), Елеазар та Ітамар.

Надаб та Абіуд померли переднїйше за свого батька, а синів у їх не було. Через те були сьвященниками Елеазар та Ітамар.

І Давид впорядкував їх так: Садока з синів Елеазарових, і Ахимелеха з синів Ітамарових, по черзї на їх службу.

І виявилось, що між синами Елеазаровими більше видатнїйших голов над родинами, нїж між синами Ітамаровими. І він впорядкував їх так: з Елеазарових синів шістьнайцять старшин над родинами, а з Ітамарових синів - вісїм.

А впорядковував він їх жеребами, бо головними в сьвятинї й князями Божими були й потомки Елеазарові й потомки Ітамарові;

А записував їх Шемаїя, син Натанаїлів, писар ізміж левітів, при цареві та старшинах і при сьвященникові Садокові та Ахимелехові, синові Абіятаровому, та при головах родин сьвященницьких і левітських: брали же жеребом одну родину Елеазаренків, потім брали одну з Ітамаренків.

І випав перший жереб Егоярибові, другий Едаїї,

Третій Харимові, четвертий Сеоримові,

Пятий Малхієві, шестий Міяминові,

Семий Гаккозові, восьмий Авії,

Девятий Ешуєві, десятий Шеханїї,

Одинайцятий Елїяшибові, дванайцятий Якимові,

Тринайцятий Хушаєві, чотирнайцятий Ешебабові,

Пятнайцятий Билзї, шіснайцятий Імерові,

Сїмнайцятий Хезирові, вісїмнайцятий Гатизезові,

Девятнайцятий Петахії, двайцятий Езекіїлеві,

Двайцять перший Яхинові, двайцять другий Гамулові,

Двайцять третій Делаїї, двайцять четвертий Маазії,

Це порядок їх при їх службі, як їм приходити до дому Господнього по постанові від Аарона, предка їх, як заповідав йому Господь, Бог Ізрайлїв.

А порядок про инчих синів Левіїних: із синів Амрамових: Шуваїл; із синів Шуваїлових: Едія;

Від Рехавії: з синів Рехавіїних був перший Ішшія:

Від Ізгара: Шеломот; із синів Шеломотових: Яхав;

А сього син: перший Ерія, другий Амарія, третій Яхазиїл, четвертий Екамам.

З синів Озиїлових: Миха; з синів Михиних: Шамир.

Брат Михин Ішшія: з синів Ішшіїних: Захарія.

Сини Мераріїні: Махлі та Муші; з синів Яазіїних: Бено.

З синів Мераріїних у Яазії: Бено та Шогам, і Заккур, та Іврі.

У Махлїя - Елеазар; у сього синів не було.

У Киса: з синів Кисових: Ерахмиїл;

Сини Мушія: Махлі, Едер та Еримот. Оце сини левітів по поколїннях їх.

Кидали й про їх жереб разом з їх братами, синами Аароновими, перед лицем Давида й Садока та Ахимелеха, й перед головами родин сьвященничих та левітських, про старшого врівнї з меншим його братом.

Переклад УБТ Турконяка

І поділи синів Аарона: Сини Аарона Надав і Авіюд, Елеазар і Ітамар.

І помер Надав і Авіюд перед їхнім батьком, і не було в них синів. І служив Елеазар і Ітамар сини Аарона.

І поділив їх Давид і Садок з синів Елеазара і Ахімелех з синів Ітамара за їхнім переписом за їхньою службою за домами їхніх батьків.

І знайдено більше синів Елеазара над володарями сил понад синів Ітамара, і він поділив їх. Синів Елеазара володарів за батьківськими домами - шістнадцять і синів Ітамара за домами батьків - вісім.

І поділив їх за жеребом цих після цих, бо були володарі святих і володарі господні між синами Елеазара і між синами Ітамара.

І записав їх Самея син Натанаїла, писар з Левія, перед царем і володарями і Садоком священиком і Ахімелехом сином Авіятара. І володарі батьківщин священиків і Левітів, доми батьківщин: Один Елеазарові і один Ітамарові.

І перший жереб вийшов Ярівові, другий Ідеїю,

третий Харимові, четвертий Сеорімові,

пятий Мелхії, шостий Міямінові,

сьомий Косові, осьмий Авії,

девятий Ісусові, десятий Сехевію,

одинадцятий Еліясіву, дванадцятий Якімові,

тринадцятий Оххоффі, чотирнадцятий Ісваалу,

пятнадцятий Велґові, шістнадцятий Еммирові,

сімнадцятий Хизірові, вісімнадцятий Афессимові,

девятнадцятий Фетею, двадцятий Езекилові,

двадцять перший Яхінові, двадцять другий Ґамулові,

двадцять третий Далею, двадцять четвертий Маасею.

Це їхній перепис за їхнім служінням, щоб входили до господнього дому за їхнім судом під рукою їхнього батька Аарона, так як заповів Господь Бог Ізраїля.

І осталим синам Левія, синам Амврама Суваїла, синам Суваїла Ядія.

Раавієві володар Есія.

І Іссарі Саломот. Синам Саломота Ят.

Сини Єдія: Амадія другий, Язіїл третий, Йоком четвертий.

Сини Озіїла: Міха. Сини Міхи: Самир.

Брат Міхи: Ісія. Сини Ісії: Захарія.

Сини Мерарія: Моолій і Мусій, сини Озії, сини Воннія.

Сини Мерарія: Озієві, сини його Іссам і Закхур і Авдій.

В Моолія Елеазар і Ітамар, і помер Елеазар і не було в нього синів.

В Кіса: сини Кіса: Ірамаїл.

І сини Мусія: Моолій і Едер і Ярімот. Це сини Левітів за домами їхніх батьківщин.

І взяли і вони жереб, так як їхні брати сини Аарона перед царем і Садоком і Ахімелехом і володарями батьківщин священиків і Левітів; батьківщини Голів так як їхні молодші брати.

Російський синодальний переклад

И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.

Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.

И распределил их Давид - Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.

И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.

Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,

и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.

И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,

третий Хариму, четвертый Сеориму,

пятый Малхию, шестой Миямину,

седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,

девятый Иешую, десятый Шехании,

одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,

тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,

пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,

семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,

девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,

двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,

двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.

Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.

У прочих сыновей Левия - распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;

от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;

от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;

из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.

Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.

Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.

Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.

Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.

У Махлия - Елеазар; у него сыновей не было.

У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;

сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.

Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.