8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Веніямин породив Белу, свого первістка, другого Ашбела, третього Ахірама,

четвертого Ноху та п'ятого Раху.

У Бели були сини Аддар, Гера, Авігуд,

Авішуа, Нааман, Акоах,

Гера, Шефуфан та Хірам.

А ось сини Егуда: вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві; потім переселили їх у Манахат:

Нааман, Ахія та Гера; цей переселив їх; він породив Уззу та Ахігуда.

Шахараїм породив у Моав-краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару, своїх жінок.

Він породив від Ходеші, своєї жінки: Йовава, Цівею, Мешу, Малкама,

Єуца, Сохію та Мірму; це його сини, голови батьківських родин.

Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала.

Сини Елпаала: Евер, Мішам та Шемед; цей збудував Оно та Лод із залежними від нього містами.

Потім Верія й Шема. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні. Вони вигнали мешканців з Гату.

Їхні брати були Шашак та Єрімот.

Зевадія, Арад, Едер,

Михаїл, Ішпа та Йоха були сини Верії.

Зевадія, Мешуллам, Хізкі, Хевер,

Їшмерай, Їзлія та Йовав були сини Елпаала.

Яким, Зіхрі, Завді,

Еліенай, Цілтай, Елієл,

Адая, Берая та Шімрат були сини Шімеї.

Їшпан, Евер, Еліел,

Авдон, Зіхрі, Ханан,

Хананія,. Елам, Антотія,

Іфдія та Пенуел були сини Шашака.

Шамшерай, Шехарія, Аталія,

Ярешія, Елія та Зіхрі були сини Єрохама.

Це -голови батьківських домів за їхніми родами; це були проводирі, - вони жили в Єрусалимі.

. В Гівеокі жили Єїел, батько Гівеона, жінка його на ім'я Мааха;

його первісток Авдон, опісля Цур, Кіш, Ваал, Надав,

Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот.

Міклот породив Шіму. І вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі.

Нер породив Авнера; Кіш породив Саула; Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава та Ішбаала.

Син Йонатана - Мерібаал; Мерібаал породив Міху.

Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа та Ахаз.

Ахаз породив Йоядду, Йоядда породив Алемета, Азмавета та Зімрі, Зімрі породив Моцу.

Моца породив Біну. Рефая його син, Елеаса його син, Ацел його син.

В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні: Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Усі ці були сини Ацела.

Сини ж Ешека його брата: Улам, його первісток, другий Єуш, третій Еліфелет.

Сини Улама були хоробрі вояки, що стріляли з лука. Було в них багато синів та внуків - 150. Усі вони походили від синів Веніямина.

Переклад Огієнка

А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха,

четвертого Наху, і п'ятого Рафу.

А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд,

і Авішуя, і Нааман, і Ахоах,

і Ґера, і Шефуфан, і Хурам.

А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату:

і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда.

А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару.

І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам,

і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів.

А від Хушім він породив Авітува та Елпаала.

А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста.

А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату.

А Ахйо, Шашак і Єремот,

і Зевадія, і Арад, і Адер,

і Михаїл, і °шпа, і Йоха сини Берії.

А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер,

і °шмерай, і °злія, і Йовав, сини Елпаалові.

А Яким, і Зіхрі, і Завді,

і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл,

і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві.

А °шпан, і Евер, і Еліїл,

і Авдон, і Зіхрі, і Ханан,

і Хананія, і Елам, і Антотійя,

і °фдея, і Пенуїл, сини Шашакові.

А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія,

і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові.

Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі.

А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха,

і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,

і Ґедор, і Ахйо, і Зехер.

А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами.

А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.

А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.

А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз.

А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу.

А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел.

А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові.

А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет.

А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.

Переклад Куліша

Від Бенямина народився Бела, найстарший в його, другий Ашбель, третий Ахрай,

Четвертий Нох а пятий Раф.

У Белї були сини: Аддар, Гера, Авіуд,

Авишуя, Нааман, Ахоах,

Гера, Шефуфан та Хурам.

А це сини Егудові, що були головами в родах, що жили в Геві, а переселились у Манахат:

Нааман, Ахія та Гера, той що перевів їх; від його народився Узза та Ахихуд.

Від Шегараїма народились дїти в землї Моабійській після того, як відправив від себе Хушиму та Баару, своїх жінок.

І народились у його від Хадеші, його жінки, Йовав, Зивія, Меша, Малхам,

Еуз, Шахія та Мирма: Оце його сини, голови над родинами.

Від Хушими народився в його Авитув та Елпаал.

Сини Елпаалові: Евер, Мишам та Шемер, що збудував Оно та Лод і залежні від його міста,

Та Берія й Шема. Вони були головами над родинами осадників в Аялонї. Вони вигнали осадників із Гета.

Ахіо, Шашак, Іремот,

Зевадія, Арад, Едер,

Михаїл, Ішфа та Йоха-Беріїні сини.

Зевадія, Мешуллам, Хизкій, Хевер,

Ішмерай, Ізлія та Йовав, - сини Елпаалові.

Яким, Зихрій, Завдій,

Елїєнай, Зилтай, Елиїл,

Адаїя, Бераїя та Шимрат, - сини Шимеєві.

Ішпан, Евер, Еліїл,

Авдон, Зихрій, Ханан,

Хананїя, Елам, Антотія,

Іфдія та Фенуїл, - сини Шашакові.

Шамшерай, Шехарія, Аталїя,

Ярешія, Елїя, та Зихрій, - сини Ерохамові.

Це голови поколїнь, в своїх родах найголовнїйші. Вони жили в Ерусалимі.

В Габаонї жили: Абигабаон (Еїл), батько Габаонїїв, - його жінка на ймення Мааха,

І син його перворідень Авдон, за ним Зур, Кис, Ваал, Надав, (Нер),

Гедор, Ахіо, Зехер та Миклот.

Від Миклода народивсь Шимей. І вони жили побіч братів своїх в Ерусалимі, вкупі з своїми братами.

Від Нера народивсь Кис; від Киса народивсь Саул; від Саула народивсь Йонатан, Мелхисуй, Авинадаб та Ешбаал.

Син Йонатанів Мериббаал; від Мериббаала народився Миха.

Сини Михині: Питон, Мелег Таарея та Ахаз.

Від Ахаза народивсь Йоядда; від Йоядди народивсь Алемет, Азмавет та Замбрій; від Замбрія народивсь Моза;

Від Мози народивсь Биней. Рефія, син його; Елияса, син його; Азел, син його.

В Азела шість синів, а оце ймення їх: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Обадія та Ханан; усї вони Азелові сини.

С ини в Ешека, його брата: Улам, перворідень його; другий Еуш, третій Елифелет.

Сини Уламові були люде хоробрі, стреляючі з лука, та мали багато синів і внуків: сто пятьдесять. Усї вони від Беняминових синів.

Переклад УБТ Турконяка

І Веніямин породив Вала свого первородного і Асвила другого, Аара третого,

Ноа четвертого і Рафу пятого.

І сини Вали були: Адер і Ґира і Авіюд

і Авісуя і Ноома і Ахія

і Ґира і Софарфак і Оїм.

Це сини Аода. Це володарі батьківщин тих, що живуть в Ґавеї, і переселили їх до Манахата;

і Ноома і Ахія і Ґира. Він полонив їх і породив Наану і Ахіхода.

І Саарим породив на рівнині Моава після того, як відіслав він Осім і Вааду його жінку.

І породив від своєї жінки Ади Йовава і Севія і Місу і Мелхама

і Яоса і Савія і Марма. Це володарі батьківщин.

І з Осіми породив Авітова і Алфаала.

І сини Алфаала: Овид, Мессаам, Семмир. Цей збудував Оно і Лод і його села.

І Веріґу і Саму. Це володарі батьківщин тих, що живуть в Еламі, і ці прогнали жителів Ґета.

І його брат Сосик і Ярімот

і Завадія і Орир і Одид

і Михаїл і Єсфа і Йоха сини Варіґи.

І Завадія і Мосоллам і Азакій і Авар

і Ісамарій і Єзлія і Йовав сини Елфаала.

І Якім і Зехрій і Завдій

і Еліоиней і Салтій і Еліилій

і Адея і Варея і Самарат сини Самая.

І Ісфан і Овид і Елеїл

і Авадон і Зехрій і Анан

і Ананія і Амврій і Елам і Анатотія

і Атін і Єферія і Феліїл сини Сосика.

І Самсарія і Саарія і Оґотолія

і Ярасія і Ілія і Зехрій сини Іраама.

Ці володарі батьківщин, володарі за своїми родами. Ці поселилися в Єрусалимі.

І в Ґаваоні поселився батько Ґаваона, й імя його жінки Мааха.

І її син первородний Авадон, і Сур і Кіс і Ваал і Надав і Нир

і Ґедур і брат його і Захур і Макалот.

І Макалот породив Семау. І ці ж поселилися напроти своїх братів в Єрусалимі з своїми братами.

І Нир породив Кіса, і Кіс породив Саула, і Саул породив Йонатана і Мелхісуя і Амінадава і Асавала.

І сини Йонатана: Меріваал. І Меріваал породив Міхія.

І сини Міхія: Фітон і Мелхил і Терей і Ахаз.

І Ахаз породив Йояда, і Йояд породив Ґалемата і Асмота і Замврія, і Замврій породив Месу.

І Меса породив Ваану. Рафея його син, Еласа його син, Есил його син.

І в Есила шість синів, і це їхні імена: Езрікам його первородний, і Ізмаїл і Сарея і Авдія і Анан. Всі ці сини Есила.

І сини Асила його брата: Елам його первородний, і Яіс другий, Еліфалет третий.

І сини Елама були мужі кріпкі силою, що натягали лук, і множили синів і синів синів, сто пятдесять. Всі ці з синів Веніямина.

Російський синодальний переклад

Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая,

четвертого Ноху и пятого Рафу.

Сыновья Белы были: Аддар, Гера, Авиуд,

Авишуа, Нааман, Ахоах,

Гера, Шефуфан и Хурам.

И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахаф:

Нааман, Ахия и Гера, который переселил их; он родил Уззу и Ахихуда.

Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих.

И родил он от Ходеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,

Иеуца, Шахию и Мирму: вот сыновья его, главы поколений.

От Хушимы родил он Авитува и Елпаала.

Сыновья Елпаала: Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод и зависящие от него города, -

и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа.

Ахио, Шашак, Иремоф,

Зевадия, Арад, Едер,

Михаил, Ишфа и Иоха - сыновья Берии.

Зевадия, Мешуллам, Хизкий, Хевер,

Ишмерай, Излия и Иовав - сыновья Елпаала.

Иаким, Зихрий, Завдий,

Елиенай, Цилфай, Елиил,

Адаия, Бераия и Шимраф - сыновья Шимея.

Ишпан, Евер, Елиил,

Авдон, Зихрий, Ханан,

Ханания, Елам, Антофия,

Ифдия и Фенуил - сыновья Шашака.

Шамшерай, Шехария, Афалия,

Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама.

Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.

В Гаваоне жили: отец Гаваонитян, - имя жены его Мааха, -

и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав,

Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф.

Миклоф родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме, вместе с братьями своими.

Нер родил Киса; Кис родил Саула; Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.

Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.

Сыновья Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз.

Ахаз родил Иоиадду; Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;

Моца родил Бинею. Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.

У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; все они сыновья Ацела.

Сыновья Ешека, брата его: Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет.

Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков: сто пятьдесят. Все они от сынов Вениамина.