31

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Коли філістимляни воювали з Ізраїлем, мужі ізраїльські втікали від філістимлян; побиті падали на горі Гільбоа.

Філістимляни наскочили на Саула та на його синів і вбили Йонатана, Авінадава й Малкішуа, синів Саулових.

Тож битва зосередилась довкруги Саула: лучники стали у нього стріляти; і він був тяжко поранений.

Тоді Саул сказав до свого зброєноші: «Вийми твого меча й проколи мене, щоб не наскочили ці необрізані, не прокололи й не наругались надо мною.» Та його зброєноша не хотів, бо вельми був злякався. Тоді Саул вхопив меча та й настромився на нього.

Побачив зброєноша, що Саул мертвий, та й собі кинувся на свого меча й умер із ним.

Отак умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша, а й усі його мужі.

Тоді ізраїльтяни, що жили по тім боці долини й по тім боці Йордану, побачивши, що ізраїльські мужі повтікали та що Саул поліг із синами, покинули свої міста й повтікали, а філістимляни прийшли й у них осілись.

Другого дня прибули філістимляни обдирати мертвих і знайшли Саула з його трьома синами поляглими на горі Гільбоа.

Вони відтяли йому голову, зняли зброю з нього та й послали їх скрізь по землі Філістимлянській, щоб дати своїм ідолам і людям добру новину.

Потім склали його зброю в капищі Астарти, а трупа його повісили на мурі в Бет-Шані.

Коли мешканці Явеш-Гілеаду почули, що філістимляни вчинили з Саулом,

рушили всі мужі хоробрі й, пробувши усю ніч у дорозі, зняли трупи Саула та його синів з муру в Бет-Шані, принесли в Явеш і там їх спалили.

Кості ж узяли, поховали під тамариском у Явеші й сім день постили.

Переклад Огієнка

А филистимляни воювали з Ізраїлем. І побігли Ізраїлеві мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Ґілбоа.

І догнали филистимляни Саула та його синів. І повбивали филистимляни Йонатана й Авінадава та Малкі-Шуя, Саулових синів.

І став бій тяжкий для Саула, і його знайшли лучники, він був дуже поранений тими лучниками.

І сказав Саул до свого зброєноші: Витягни меча свого, і пробий мене ним, щоб не прийшли ці необрізані, і не пробили мене, і не знущалися надо мною! Та не хотів зброєноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча, та й упав на нього!

І побачив зброєноша, що помер Саул, і впав і він на свого меча, та й помер із ним.

І помер того дня Саул і троє синів його та зброєноша, також усі люди разом.

А ізраїльтяни, що мешкали на тім боці долини й на тім боці Йордану, коли побачили, що повтікали ізраїльтяни, і що померли Саул та сини його, покидали ті міста й повтікали, а филистимляни поприходили й осілися в них.

І сталося другого дня, і прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та трьох синів його, що лежали на горі Ґілбоа.

І вони стяли йому голову, і поздирали зброю його, і послали в филистимські краї навколо, щоб сповістити в домах їхніх божків та народові.

І вони поклали зброю його в домі Астарти, а тіло його прибили на мурі Бет-Шану.

І почули мешканці ґілеадського Явешу про те, що филистимляни зробили Саулові,

і встали всі хоробрі, і йшли всю ніч, і взяли Саулове тіло та тіла синів його з муру Бет-Шану, і прийшли до Явешу, та й спалили їх там.

І взяли вони їхні кості, і поховали під тамариском в Явешу, та й постили сім день.

Переклад Куліша

Тим часом воювали Филистії з Ізрайлитянами, і повтїкали мужі Ізраїльські перед Филистіями й полягли побиті на горі Гелбуї.

І гнали Филистії вслїд за Саулом і за синами його, і повбивали Филистії синів Саулових, Йонатана, Аминадаба і Малхисую.

І стала битва проти самого Саула вельми горячою, і поражали його стріли з луків, і тяжко поранений був він стрілами.

Тодї прохав Саул свого зброєношу: Вийми з піхви меча твого та й проколи мене ним, щоб не наскочили сї необрізані, а вбивши мене, не чинили наруги надо мною. Зброєноша ж не вволив його волї, бо й собі вельми злякався, тож Саул ухопив меча та й кинувсь на його.

Побачивши ж тодї зброєноша, що Саул мертвий, кинувсь і сам на меча та й умер при його боцї.

Оттак зійшли з сього сьвіту того самого дня Саул, його три сини, зброєноша його й майже всї прибічники його.

Вбачаючи ж Ізрайлитяне, що жили по тім боцї долини й по тім боцї Йорданї, що мужі Ізраїльські кинулись навтеки, та що полїг Саул і сини його, полишили міста свої та й собі повтїкали, а Филистії поприходили та й осїлись у них.

На другий же день, прийшовши Филистії обдирати побитих, ізнайшли Саула з його трома синами полягшими на горі Гелбуї.

І повідтинали вони їм голови, поздіймали з них зброю, та й послали по цїлій Филистійській землї навкруги, щоб обвістити се по зборах ідолів своїх і між народом;

І зложили вони зброю його в храмї Астароти, а трупа його повісили на Бетсанському мурі.

Прочувши ж горожане Явиса Галаадського, що виробляли Филистії з Саулом,

Рушили всї сильнїйші мужі, й йшли всю ніч, і взяли тїло Саулове й трупи синів його з Бетсанського муру, а вернувши у Явис, спалили їх там;

І взяли костї їх, поховали під дубом у Явисї і постили сїм день.

Переклад УБТ Турконяка

І чужинці воювали проти Ізраїля, і втекли Ізраїльські мужі з перед лиця чужинців, і падуть ранені в горі Ґелвує.

І чужинці окружують Саула і його синів, і вбивають чужинці Йонатана і Амінадава і Мелхіса синів Саула.

І тяжіє битва на Саулі, і знаходять його вояки, мужі стрільці, і був зранений під ребрами.

І сказав Саул до того, що несе його зброю: Витягни твій меч і ним проший мене, щоб не прийшли ці необрізані і не прокололи мене і покпили з мене. І той, що несе його зброю, не хотів, бо дуже злякався. І Саул взяв меч і впав на нього.

І побачив той, що носить його зброю, що Саул помер, і впав і він на свій меч і помер з ним.

І помер Саул і його три сини і той, що носив його зброю, в тому дні разом.

І ізраїльські мужі, що на другому боці долини, і що на другому боці Йордану, побачили, що ізраїльські мужі втекли, і що помер Саул і його сини, і оставляють свої міста і втікають. І приходять чужинці і замешкують в них.

І сталося на другий день і приходять чужинці роздягати мертвих і знаходять Саула і його трьох синів, що впали на горі Ґелвує.

І повертають його, і зняли його зброю і посилають її до землі чужинців довкруги, сповіщаючи своїм ідолам і свому народові.

І поклали його зброю до храму Астарти і його труп повісили на мурі Ветсана.

І чують ті, що живуть в Явісі Ґалаадітійській, що чужинці вчинили Саулові.

І кожний військовий чоловік встав і пішли всю ніч і взяли труп Саула і труп Йонатана його сина з мура Ветсана і приносять їх до Явіса і спалюють їх там.

І беруть їхні кості і ховають в полі Явіса і постять сім днів.

Російський синодальний переклад

Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе Гелвуе.

И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и убили Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула.

И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками.

И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него.

Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.

Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе.

Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а Филистимляне пришли и засели в них.

На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской.

И отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле Филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу;

и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана.

И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили Филистимляне с Саулом,

и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там;

и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней.