3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи,

бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні,

без любови, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні,

зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні ніж боголюбні,

- мають бо сповид побожности, сили ж її зреклися. І тих цурайся!

Бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається на повіддя різним пристрастям,

навчається ніби ввесь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди.

Як Янній та Ямврій противились були Мойсеєві, так ці противляться правді, - люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі.

Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було.

Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності,

у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. Яких то переслідувань не переніс я на собі! А від усіх Господь мене визволив!

Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані.

А лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені.

Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився,

і вже змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння.

Все Писання - надхненне Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості,

щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий.

Переклад Огієнка

Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи.

Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні,

нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра,

зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога,

вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких!

До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями,

що вони завжди вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання правди.

Як Янній та Ямврій протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого розуму, неуки щодо віри.

Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було.

Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю,

переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах, такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив.

Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані.

А люди лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи й зведені бувши.

А ти в тім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти.

І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса.

Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності,

щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.

Переклад Куліша

Се ж відай, що в послїдні днї настануть времена люті.

Будуть бо люде самолюбцї, сріблолюбцї, пишні, горді, хулителї, родителям непокірні, невдячні, безбожні,

нелюбовні, непримирливі, осудливі, невдержливі, люті, вороги добра,

зрадники, напастники, гордувники, що більш люблять розкоші, нїж Бога,

мають образ благочестя, сили ж його відцурались. І ти від таких одвертай ся.

Бо з таких ті, що влазять у доми і полонять женщин, отягчених гріхами, що водять ся всякими похотьми,

що завсїди вчять ся, та й нїколи до зрозуміння правди прийти не можуть.

Як Яннїй та Ямврій противились Мойсейові, так само й сї противлять ся правдї, люде попсованого розуму, нетямущі в вірі.

Та не поступлять вони далїй; безумство бо їх явлене буде всїм, як і тих було.

Ти ж послїдував єси моїй науцї, життю, постанові, вірі, довготерпінню, любові, терпінню,

гоненню, стражданням, які лучились менї в Антиохиї, в Ікониї, в Листрі; котрі гонення я перенїс, і від усїх ізбавив мене Господь.

І всї ж, хто хоче благочестиво жити в Христї Ісусї, гонені будуть.

Лукаві ж люде та чарівники дійдуть до гіршого, зводячи та даючи себе зводити.

Ти ж пробувай у тому, чого навчено тебе, і що звірено тобі, відаючи, від кого навчивсь єси,

і що з малку сьвяте писаннє знаєш, котре може тебе вмудрити на спасеннє вірою в Христа Ісуса.

Всяке писаннє богодухновенне і корисне до науки, до докору, до направи, до наказу по правдї,

щоб звершений був Божий чоловік, до всякого доброго дїла готовий.

Переклад УБТ Турконяка

Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи.

Бо люди будуть самолюбними, грошолюбними, чванливими, гордими, наклепниками, батькам неслухняними, невдячними, нечестивими,

недружелюбними, непримиренними, злочинними, розбещеними, жорстокими, недобролюбними,

зрадниками, нахабними, бундючними, більше розкошолюбними, ніж боголюбними,

такими, що мають вигляд побожности, але сили її зреклися. Таких обминай.

До них належать і ті, що влазять у будинки і зваблюють жінок, обтяжених гріхами, і відданих різним хтивостям;

що завжди вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання правди.

Як ото Янній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так само й ці противляться правді, - люди, що зітліли розумом, недосвідчені у вірі.

Але більшого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як ото було і з тими.

Ти ж пішов слідом за моїм навчанням, життям, настановою, вірою, терпеливістю, любов'ю, покорою,

переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в Іконії, в Лістрах. Цих переслідувань зазнав я, та Господь від усіх мене визволив.

І всі, що хочуть жити побожно в Ісусі Христі, будуть переслідувані.

А лихі люди й дурисвіти матимуть успіх у злому, обдурюючи й самі будучи обдуреними.

Ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірене, пам'ятаючи, від кого ти навчився.

І ти змолоду знаєш Священне Писання, що може тебе зробити мудрим для спасіння вірою в Ісусі Христі.

Всяке Писання богонадхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності,

- щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла.

Російський синодальний переклад

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,

предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,

имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,

всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.

Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.

Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.

А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,

в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.

Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.