3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось чому я, Павло, - в'язень Христа Ісуса за вас, поган.

Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку він дав мені для вас,

тобто, що він дав об'явленням мені знати тайну, як то я описав вам коротко.

Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни.

Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа святим апостолам його і пророкам,

а саме: що погани мають доступ до такої самої спадщини, і вони члени того самого тіла й мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі, через Євангелію.

Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили.

Мені, найпослідущому з усіх святих була дана ця благодать: звістувати поганам незбагненне багатство Христа

і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе;

щоб об'явилася тепер началам і властям небесним через. Церкву безконечна мудрість Божа,

згідно з відвічним рішенням, що його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашім,

в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в нього.

Тому благаю вас не падати духом з приводу мого горя, що його терплю за вас, бо воно - ваша слава.

Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем,

від якого бере ім'я все отцівство на небі й на землі;

щоб він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через його Духа, на зростання внутрішньої людини,

і щоб Христос вірою оселивсь у серцях ваших, а закорінені й утверджені у любові -

спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина,

і спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою.

А тому, хто може зробити куди більше за те, чого ми просимо або що ми розуміємо за діючою в нас силою,

- йому слава в Церкві та у Христі Ісусі по всі роди на віки вічні. Амінь.

Переклад Огієнка

Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас, поган,

якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана.

Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище,

з чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової.

А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам,

що погани співспадкоємці, і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію,

якій служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його.

Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать, благовістити поганам недосліджене багатство Христове,

та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, Який створив усе,

щоб тепер через Церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа,

за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашім,

в Якім маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього.

Тому то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава.

Для того схиляю коліна свої перед Отцем,

що від Нього має ймення кожен рід на небі й на землі,

щоб Він дав вам за багатством слави Своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім,

щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові,

змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина,

і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою.

А Тому, Хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас,

Тому слава в Церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь.

Переклад Куліша

Т ого ради й я, Павел, вязник Ісус- Христів за вас поган.

Коли ви чували про служеннє благодати Божої, даної менї між вами,

що одкриттєм обявилась менї тайна (яко ж перше я написав коротко,

з того можете, читаючи, зрозуміти розум мій у тайнї Христовій),

котра в инших родах не обявилась синам чоловічим, яко ж тепер одкрилась сьвятим Його апостолам і пророкам Духом,

що погане також наслїдники, однотїлесники і спільники обітування Його в Христї через благовістє,

котрому став я служителем по дару благодати Божої, даної менї по дїйству сили Його.

Менї, меньшому всїх сьвятих, дана ся благодать, благовістити між поганами про недослїджене багацтво Христове,

і з'ясувати всїм, що се за спільність тайни, закритої од віків у Бозї, що створив усе Ісусом Христом,

щоб обявилась тепер князївствам і силам на небесах через церкву усяка премудрість Божа,

по вічньому постановленню, котре зробив у Христї Ісусї, Господї нашому,

в котрому маємо сьміливість і приступ у надїї через віру Його.

Тим же благаю вас не смутитись горем моїм про вас, котре єсть слава ваша.

Того ж то приклоняю колїна мої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа,

від котрого всяке отцївство на небесах і на землї зветь ся,

щоб дав вам по багацтву слави своєї утвердитись силою через Духа Його у нутряному чоловіку,

щоб Христос вселив ся вірою в серця ваші, щоб ви, закоренившись і оснувавшись у любови,

могли зрозуміти з усїма сьвятими, що таке ширина, й довжина, й глибина, й висота,

і зрозуміти любов Христову, що перевисшує (всякий) розум, щоб сповнились усякою повнею Божою.

Тому ж, хто може зробити геть більш над усе, чого просимо або думаємо, по силї, що дїйствує в вас.

Тому слава в церкві в Христї Ісусї по всї роди на віки вічні. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Для цього я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа - для вас, погани.

Ви чули про служіння Божої ласки, яка дана мені для вас,

бо мені через об'явлення сповіщена таємниця, що про неї раніше писав я коротко;

з цього можете під час читання осягнути моє розуміння Христової таємниці.

В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам так, як ото тепер Духом об'явлена святим апостолам і пророкам:

що й погани є співспадкоємцями, є одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі - через сповіщення благої звістки,

якій я служу за даром Божої ласки, що дана мені за дією його сили.

Мені, найменшому з усіх святих, дана ця ласка - благовістити між поганами незбагненне багатство Христове,

просвіщати всіх, у чому полягає служіння таємниці, що од віків була схована в Богові, який усе створив [через Христа];

аби могла тепер виявитися через церкву начальникам і володарям на небі різноманітна Божа премудрість,

згідно з одвічною постановою, яку він виконав у нашому Господі Ісусі Христі,

що в ньому маємо сміливість і доступ у надії через віру в нього.

Тому благаю вас не занепадати духом з приводу моїх терпінь за вас, бо вони є вашою славою.

Для цього я схиляю свої коліна перед Батьком [нашого Господа Ісуса Христа],

від якого бере назву все батьківство на небі й на землі,

- щоб він дав вам, за багатством своєї слави, силою у внутрішній людині зміцніти його Духом,

щоб Христос вірою оселився в ваших серцях, щоб ви, закорінені й засновані на любові,

змогли пізнати разом з усіма святими, яка то ширина й довжина і яка то висота і глибина;

пізнати Христову любов, котра перевищує розум, і щоб сповнилися ви всякою Божою повнотою.

Тому ж, хто силою, яка діє в нас, може все робити понад те, що ми просимо або про що мріємо, -

тому слава в церкві, в Ісусі Христі - на всі покоління і на вічні часи. Амінь.

Російський синодальний переклад

Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.

Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,

потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко ),

то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,

которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,

чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,

которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.

Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово

и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,

по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,

в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.

Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава.

Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа,

от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле,

да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,

верою вселиться Христу в сердца ваши,

чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,

и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,

Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.