8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Щождо ідоложертовного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання; знання ж роздимає, а любов будує.

Коли хтось думає собі, що він щось знає, той ще не знає, як треба знати.

Якже хтось любить Бога, той спізнаний ним.

Отже, відносно споживання ідоложертовного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі, і що немає іншого Бога, крім одного.

Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, - їх бо і справді є чимало, отих богів, та чимало тих панів, -

для нас, однак, є лиш один Бог, Отець, від якого все і для якого - ми; і один Господь Ісус Христос, через якого - усе, і ми через нього.

Та не всі мають це знання. Деякі з-за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє, бувши слабке, скверниться.

Адже страва не зближує нас до Бога: коли не їмо, не втрачаємо нічого, ані коли їмо, не набуваємо нічого.

Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких.

Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви?

Таким то чином твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер.

Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа.

Тому, якщо страва призводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата.

Переклад Огієнка

А щодо ідольських жертов, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов же будує!

Коли хто думає, ніби щось знає, той нічого не знає ще так, як знати повинно.

Коли ж любить хто Бога, той пізнаний Ним.

Тож про споживання ідольських жертов ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім Бога Одного.

Бо хоч і існують так звані боги чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів,

та для нас один Бог Отець, що з Нього походить усе, ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним, і ми Ним.

Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичаєння до ідола й досі, і їдять, як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши недуже, споганюється.

°жа ж нас до Бога не зближує: бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваєм нічого.

Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання слабим!

Коли бо хто бачить тебе, маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви?

І через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер!

Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите.

Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого!

Переклад Куліша

Що ж до ідолських посьвятів, зна- ємо, що всї знаннє маємо. Знаннє ж надимає, а любов збудовує.

Коли ж хто думає, що він знає що, то нїколи ще нїчого не знав, як треба знати.

Коли ж хто любить Бога, то сей пізнаний від Него.

Що ж до їди посьвятів ідолських, знаємо, що ідоли нїщо в сьвітї, і що нема иншого Бога, тільки один.

Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землї (як многі боги і многі пани);

та наш один Бог Отець, від котрого все і ми для Него; і один Господь Ісус Христос, через котрого усе (стало ся), і ми через Него.

Нї, не у всїх знаннє; деякі з совістю ідолською аж досї, яко посьвят ідолський їдять; і совість їх, бувши недужою, сквернить ся.

Їжа ж нас не поставляє перед Богом; бо анї луччі ми, коли їмо, анї гірші, коли не їмо.

Гледїть же, щоб нїколи ся ваша власть не була спотиканнєм (людям) недужим.

Бо коли хто побачить тебе, що маючи знаннє, (за столом) сидиш у ідолському храмі, то чи совість його, яко недужого, не збудуєть ся, щоб їсти посьвяти ідолські?

І погибне через твоє знаннє недужий брат, за котрого Христос умер.

Грішачи ж так проти братів та вражаючи їх недужу совість, ви грішите проти Христа.

Тим же, коли їжа блазнить брата мого, не їсти му мясива до віку, щоб не блазнити брата мого.

Переклад УБТ Турконяка

А щодо ідальських жертв знаємо, що маємо всі знання. Проте знання зумовлюють пиху, а любов - будує!

Якщо хто вважає, ніби щось знає, той нічого не знає так, як належить знати.

Але хто любить Бога, той був пізнаний ним.

Про їжу з жертов ідолам знаємо, що ідол у світі - це ніщо, і немає іншого Бога, крім єдиного.

Якщо і є так звані боги чи то на небі, чи то на землі, - оскільки є багато богів і багато панів,

- то для нас один Бог - Батько, від якого походить усе і для якого є ми, і один Господь - Ісус Христос, через якого все, і ми через нього. [І один Святий Дух, у якому - все; і ми є в ньому].

Та не всі таке мають знання. Деякі, призвичаївшись до ідолів, ще й досі їдять ідольські жертви - і їх совість, будучи немічною, опоганюється.

Їжа нас не наближає до Бога: бо коли не їмо, нічого не втрачаємо,

і коли їмо, нічого не набуваємо. Вважайте, щоб ця ваша влада якось не стала причиною спотикання для немічних.

Бо коли хто бачить, що ти, який маєш знання, перебуваєш в ідольській божниці, чи його совість, будучи немічною, не заохочена буде їсти ідольські жертви?

І через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер.

Грішачи проти братів і вражаючи їхню немічну совість, ви грішите проти Христа.

Отож, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата.

Російський синодальний переклад

О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает.

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.

Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.

Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого.

Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, -

но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.

Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.

Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.

Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?

И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.

А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.