34

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді Мойсей зійшов із Моав-степу на гору Нево, на верх Пізга, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю Гілеад-землю до Дана,

увесь Нафталі-край і землю Ефраїма та Манассії, всю землю Юди, до Західнього моря,

і Негев і околицю і поділля Єрихону, пальмового міста, аж до Цоару.

І промовив до нього Господь: «Це земля, що про неї клявсь я Авраамові, Ісаакові та Якову, словами: Я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її очима, але туди ти не ввійдеш.»

Там і помер Мойсей, раб Господній, у Моав-землі, по Господньому слову.

Поховано його в долині, в Моав-землі, проти Бет-Пеору; і по цей день ніхто не знає його гробу.

Було ж Мойсеєві сто двадцять років, як умер; очі його не потемнішали, і сила його не зникла.

Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля тридцять день у Моав-степу; та й скінчилися дні плачу - жалоби по Мойсеєві.

А Ісус Навин наповнивсь духом мудрости, бо Мойсей поклав був на нього свої руки; тож і слухали його сини Ізраїля і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві.

Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч-на-віч,

так знаками й чудесами, які Господь послав його зробити в Єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами та й над усім його краєм,

як і потужною рукою й усіма великими та страшними чудесами-дивами, що їх появив Мойсей перед очима всього Ізраїля.

Переклад Огієнка

І вийшов Мойсей із моавських степів на гору Нево, на верхів'я Пісґі, що навпроти Єрихону, а Господь дав йому побачити ввесь Край: Ґілеад аж до Дану,

і ввесь Нефталим, і край Єфрема та Манасії, і ввесь край Юди аж до Останнього моря,

і південь, і рівнину долини Єрихону, пальмового міста аж до Цоару.

І сказав Господь до нього: Оце той Край, що Я присягнув Авраамові, Ісакові та Якову, говорячи: Насінню твоєму Я дам його. Я вчинив, що ти бачиш його власними очима, та туди не перейдеш.

І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у моавському краї на приказ Господа.

І похований він у долині в моавському краї навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня.

А Мойсей був віку ста й двадцяти літ, коли він помер, та не затемнилось око його, і вологість його не зменшилась.

І оплакували Мойсея Ізраїлеві сини в моавських степах тридцять день, та й покінчилися дні оплакування жалоби за Мойсеєм.

А Ісус, син Навинів, був повний духа мудрости, бо Мойсей поклав свої руки на нього. І слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві.

І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя-в-обличчя,

щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетськім краї фараонові й усім рабам його та всьому його краєві,

і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля.

Переклад Куліша

І зійшов Мойсей з Моабового поділля на Небо гору, на верх Пізги, що проти Ерихону. І показав йому Господь усю Гілеад землю до Дану,

І всю землю Нафталїя, і землю Ефраїма і Манассії, і всю землю Юди, до западнього моря;

І полуднє й околицю Йорданї, поділлє Ерихону, міста пальмового, до Зоару.

І промовив до його Господь: Се та земля, що я про неї клявся Авраамові, Ізаакові й Яковові, словами: Надїлю її твойму насїнню. Дав я тобі побачити її твоїми очима, та не прийдеш туди.

І вмер там Мойсей, Господень раб, у Моаб землї, по слову Господньому.

І він поховав його в долинї, в Моаб землї, проти Бет-Пеору; і по сей день нїхто не знає гробища його.

І було Мойсейові сто двайцять лїт віку, як вмер; очі його не потемнїли, і сила його не поменьшала.

І плакали по Мойсейові сини Ізраїля трийцять день на поділлї Моаба; і скіньчились днї плачу і смутку по Мойсейові.

Йозей ж Нуненко сповнився мудрим духом; бо Мойсей покладав на його руки свої; і стали слухати його сини Ізрайлеві, і сповняли все те, що заповідав Господь Мойсейові.

І не появивсь вже нїколи в Ізраїлї такий пророк, як Мойсей, котрого знав Господь лицем до лиця,

По всїх ознаках і чудесах, що велїв йому Господь сотворити в землї Египецькій над Фараоном і над рабами його і над цїлою землею його;

(34-11)кріпкої руки, і по всяких проявах великих і страшенних, що їх сотворив Мойсей перед очима всього Ізраїля.

Переклад УБТ Турконяка

І Мойсей вийшов з Аравота Моава на гору Навав на вершок Фасґи, яка є перед лицем Єрихону, і Господь показав йому всю Ґалаадську землю до Дана,

і всю землю Нефталіма і всю землю Ефраїма і Манассії і всю землю Юди до останнього моря,

і пустиню і околиці Єрихону, місто пальм, до Сиґора.

І сказав Господь до Мойсея: Ось земля, якою Я поклявся Авраамові і Ісаакові і Якову, кажучи: Дам її вашому насінню. Показав Я твоїм очам, і туди не ввійдеш.

І Господній раб Мойсей помер там в моавській землі за господним словом.

І поховали його в Ґаї в моавській землі близько хати Фоґора. І ніхто не взнав його гробу до цього дня.

А Мойсей мав сто двадцять літ коли він помер. Його очі не потемніли, ані не знищилися.

І ізраїльські сини оплакували Мойсея тридцять днів в Аравоті Моавському при Йордані коло Єрихону. І скінчилися дні плачу, оплакування Мойсея.

І Ісус син Навина наповнився духом мудрости, бо Мойсей поклав був свої руки на нього. І послухались його Ізраїльські сини і зробили так як заповів Господь Мойсеєві.

І більше не повстав в Ізраїлі пророк, такий як Мойсей, якого Господь пізнав його лицем в лице,

в усіх знаках і чудах, якого післав Господь їх чинити в єгипетскій землі Фараонові і його слугам і всій його землі,

і великі чуда і сильною рукою, які Мойсей вчинив перед всім Ізраїлем.

Російський синодальний переклад

И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана,

и всю [землю] Неффалимову, и [всю] землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря,

и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора.

И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: "семени твоему дам ее"; Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь.

И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню;

и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня.

Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась.

И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских [у Иордана близ Иерихона] тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее.

И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею.

И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу,

по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его,

и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.