36

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось потомство Ісава, він же Едом.

Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона, хеттита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона, хіввія,

і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота.

Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реуела.

Оголівама породила Єуша, Алама й Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан-краю.

Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх зо свого дому, своє майно, всю свою худобу й усі свої статки, що був їх придбав у Ханаан-краю, і пішов в інший, Сеїр-край, далеко від Якова, свого брата,

бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад.

І оселивсь Ісав на Сеїр-горах; Ісав - він же Едом.

А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр-узгір'ях.

Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава; Реуел, син Басмати, жінки Ісава.

Сини ж Еліфаза були: Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ.

А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава.

А сини Реуела: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава.

Це були сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона. Вона породила Ісавові Суша, Ялама й Кораха.

Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава: старший Теман, старший Омар, старший Цефо, старший Кеназ,

старший Корах, старший Гатам, старший Амалек. Це старші Еліфаза в Едом-краю, це нащадки Ади.

А це сини Реуела, сина Ісава: старший Нахат, старший Зерах, старший Шамма, старший Мізза. Це старші Реуела в Едом-краю, це нащадки Басмати, жінки Ісава.

Оголівами ж сини, жінки Ісава, такі: старший Суш, старший Ялам, старший Корах. Це старші Оголівами, дочки Ани, жінки Ісава.

Це нащадки Ісава й це їх старші. Це Едом.

Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівон, Ана,

Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді хоріїв, синів Сеїра в Едом-краю.

Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна.

А це сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо й Онам.

Сини ж Цівона оті: Айя і Ана; цей Ана, що знайшов гарячі джерела в пустарях, коли пас ослів Цівона, свого батька.

А діти Ани були: Дішон і Оголівама, дочка Ани.

Ось сини Дішона: Химдан, Ешбан, Ітран і Херан.

Сини ж Ецера такі: Білган, Зааван і Акан.

А сини Дішана: Уц і Аран.

Це - є старші хоріїв: старший Лотан, старший Шовал, старший Цівон, старший Ана,

старший Дішон, старший Ецер, старший Дішан. Це старійшини хоріїв, за родами, в Сеїр-краю.

А ось царі, що царювали в Едом-краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля.

В Едомі царював Бела, син Беора; а його місто звалося Дінгава.

Та помер Бела й замість нього царював Йовав, син Зераха, з Боцри.

Умер же Йовав і замість нього царював Хушам, із краю теманіїв.

Умер і Хушам і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт.

І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки.

Помер і Самла й замість нього царював Саул з Реховоту, над Рікою.

Умер Саул і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора.

Помер і Ваал-Ханан і замість нього царював Гадад; його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава.

Це імена старійшин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами: старший Тімна, старший Алва, старший Єтет,

старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон,

старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар,

старший Магдіел, старший Ірам. Це едомські старші, по їхніх оселях, у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому.

Переклад Огієнка

А оце нащадки Ісава, цебто Едома.

Ісав узяв жінок своїх з дочок ханаанських, Аду, дочку Елона хіттеянина, та Оголіваму, дочку Ани, дочку Ців'она хівеянина,

та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову.

І породила Ада Ісавові Еліфаза, а Босмат породила Реуїла,

а Оголівама породила Суша, і Ялама, і Кораха. Оце сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі.

І взяв Ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі, та й пішов до Краю від обличчя Якова, брата свого,

бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу.

І осівся Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом.

А оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр.

Оце ймення синів Ісавових: Еліфаз, син Ади, жінки Ісавової, Реуїл, син Босмати, Ісавової жінки.

А сини Еліфазові були: Теман, Омар, Цефо, і ?атам, і Кеназ.

А Тимна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади, Ісавової жінки.

А оце сини Реуїлові: Нагат і Зера, Шамма й Мізза. Оце сини Босмати, Ісавової жінки.

А оці були сини Оголівами, дочки Ани, дочки Ців'она, Ісавової жінки, і вродила вона Ісаву, Єуша, і Ялама, і Корея.

А оце провідники Ісавових синів. Сини Еліфаза, Ісавового перворідного: провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кеназ,

провідник Корей, провідник ?атам, провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома, оце сини Ади.

А оце сини Реуїла, Ісавового сина: провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Мізза. Оце провідники Реуїлові в краю едомському, оце сини Босмати, Ісавової жінки.

 А оце сини Оголівами, жінки Ісава: провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей, оце провідники Оголівами, дочки Ани, Ісавової жінки.

Оце сини Ісава, цебто Едома, і оце їхні провідники.

Оце сини Сеїра, хореянина, мешканці цієї землі: Лотан і Шовал, і Ців'он, і Ана,

і Дішон, і Ецев, і Дішан, оце провідники хореянина, сини Сеїру, краю едомського.

А сини Лотана були: Хорі й Гемам, а Лотанова сестра Тимна.

А оце сини Шовалові: Алван і Манахат, і Евал, Шефо, і Онам.

 А ото сини Ців'онові: і Айя, і Ана, той Ана, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас осли Ців'она, свого батька.

А оце діти Ани: Дішон, і Оголівама, дочка Ани.

А оце сини Дішонові: Хемдан, і Ешбан, і Ітран, і Керан.

Ото сини Ецера: Білган, і Зааван, і Акан.

Оце сини Дішана: Уц і Аран.

Оце провідники хореянина: провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Ців'он, провідник Ана,

провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники хореянина за їхніми провідниками в краї Сеїр.

А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлевих.

І царював в Едомі Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгава.

І вмер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри.

І вмер Йовав, і зацарював замість нього Хушам із землі теманіянина.

І вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадад, син Бедада, що побив мідіян на полі Моава, а ймення його міста Авіт.

І вмер Гадад, і зацарював замість нього Самла з Машеку.

І вмер Самла, і зацарював замість нього Саул з Реховоту надрічного.

І вмер Саул, і зацарював замість нього Баал-Ханан, син Ахборів.

І вмер Баал-Ханан, син Ахборів, і зацарював замість нього Гадад, а ім'я його міста Пау, а ім'я його жінки Мегетав'іл, дочка Матреди, дочки Ме-Загава.

А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет,

провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,

провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,

провідник Магдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едома він же Ісав, батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння.

Переклад Куліша

Се ж родопись Езавова, він же Едом.

Езав побрав собі жени із дочок Канаанських, Аду дочку Єлона Хетяненка, та Оголибаму, дочку Ани, сина Зибеона Евеяненка.

Та Басмату Ізмайлову, сестру Небайотову.

Ада ж уродила Езавові Єлифаса; Басмата вродила Регуїла.

Оголибама ж уродила Єгуса та Єглома та Корага. Се сини Езавові, що народились йому в Канаан землї.

І позабирав Езав жени свої, та сини свої, та дочки свої, і всї раби в госпzдї своїй, і скотину свою, й усе підуючне своє, і всї статки свої, що придбав у Канаан землї, та й помандрував Езав з Канаан землї, від брата свого Якова, у Сеїр землю.

Були бо майна їх більші над те, щоб кочувати вкупі, і країна, де пробували вони, не зносила їх задля скотини їх.

Осївся ж Езав на Сеїр-горах; Езав, він же Едом.

Се ж родопись Езава, праотця Едомеїв на Сеїр-горах.

Ось імення в синів Езавових: Єлифас, син Басмати, жінки Езавової.

У Єлифаса ж були синове: Теман, Омар, Зефо, Гаєтам та Кенас.

Тимна ж була наложниця Єлифаса, Езавенка, і вродила Єлифасові Амалика. Се синове Ади, жони Езавової.

І ось синове Рагуїла: Нахат і Серах, Шамма і Миза. Се синове Басмати, жони Езавової.

А се були синове Оголибами, дочки Ани, сина Зибеона, жінки Езавової. Вродила вона Езавові Єгуса та Єглома та Корага.

Се були дуки в синів Езавових. Синове Єлифаса, первеньця Езавового: дука Теман, дука Омар, дука Зефа, дука Кенас,

Дука Кораг, дука Гатам, дука Гайфас, дука Амалик. Се дуки Єлифасові в Едом землї. Се сини Адині.

А се сини Рагуїла Езавенка: дука Нахат, дука Серах, дука Шамма, дука Миза. Се дуки Рагуїлові в Едом землї. Се синове Басмати Езавихи.

Се ж синове Оголибами Езавихи: Дука Єгус, дука Єглом, дука Кораг. Се дуки Оголибами, дочки Ани, жінки Езавової.

Се сини Езава, і се дуки їх. Він Едом.

Се ж сини Сеїра Горієнка, що седїли осадами в тій країнї Лотан, та Собаль, та Зибеон, та Ана.

Та Дишон, та Єзер, та Дишан. Се дуки Горійські в синів Сеїрових в Едом землї.

А синове Лотанові були: Горій та Гемам, а сестра Лотанова: Тимна.

А се синове Собальові: Алван, Манагат, та Ебаль, Сефо та Онам.

А се синове Зибеонові: Ая та Ана. Се той Ана, що знайшов гарячі жерела в степу, пасучи осли Зибеонові, батьківські.

А се синове Анині: Дишон і Оголибама, дочка Анина.

Се ж синове Дишонові: Гемдан, та Єшдан, та Ітран, та Керан.

Се ж синове Єзерові: Билган, та Саван, та Акан.

Се ж синове Дишанові: Уз та Аран.

Се ж дуки в Горіїв: дука Лошан, дука Собаль, дука Зибеон, дука Ана;

Дука Дишон, дука Єзер, дука Дишан. Се дуки в Горіїв після дуків їх у Сеїр землї.

А се царі, що царювали в Едом землї, перш нїж царював там який царь в Ізраїлї.

Царював у Едомі Бела Бейоренко; прозивався ж город його Динхаба.

Умер же Бела, і царював намість його Йобаб Серахенко із Бозри.

Умер же Йобаб, і царював намість його Гусам із Теман землї.

Умер же Гусам, і царював намість його Гадад Бедаденко, що побив Мидіяніїв на полї Моаб, а город його прозивавсь Авит.

Умер же Гадад, і царював намість його Самла із Мазреки.

Умер же Самла, і царював намість його Савул із Рехобота над рікою.

Умер же Савул, і царював намість його Бааль-Ганан Ахборенко.

Умер же Бааль-Ганан Ахборенко, і царював намість його Гадар; город же його прозивали Пакгу, а жінку його Мегетабееля, дочка Матреда, дочки Мезагаба.

А се ймення дуків Езавових по родинах їх, по врочищах їх, по прізвищах їх: Дука Тимна, дука Алва, дука Єтет.

Дука Оголибама, дука Єла, дука Пинон.

Дука Кенас, дука Теман, дука Мибзар,

Дука Магдієль, дука Ірам. Се дуки в Едомі, по оселях їх, по врочищах їх. Се Езав, прайотець Едомів.

Переклад УБТ Турконяка

Це ж роди Ісава (він є Едом):

Ісав же взяв собі жінок з дочок хананейських Аду дочку Елона хеттея і Олівему дочку Ани сина Севеґона евейця

і Васеммат дочку Ізмаїла сестру Навеота.

Породила ж Ада Ісаву Еліфаза і Васеммат породила Раґуіла,

і Олівема породила Єуса і Єґлома і Корея. Це сини Ісава, що народилися йому в ханаанській землі.

Взяв же Ісав своїх жінок, і синів, і дочок, і всі тіла свого дому, і ввесь маєток, і ввесь скот, і все, що придбав, і все, що зробив в ханаанській землі, і пішов з ханаанської землі від лиця свого брата Якова.

Бо їхній маєток був завеликий, щоб жили разом, і не могла земля, де вони перебували, помістити їх, через численність їхнього маєтку.

Поселився же Ісав в горі Сиір (він є Ісав Едом).

Це ж роди Ісава батька Едома в горі Сиір,

і це імена синів Ісава. Еліфаз син Ади жінки Ісава, і Раґуїл син Васеммати жінки Ісава.

Були ж сини Еліфаза: Теман, Омар, Софар, Готом і Кенез.

Тамна ж була наложниця Еліфаза сина Ісава, і породила Еліфазові Амалика. Це сини Ади жінки Ісава.

Це ж сини Раґуїла: Нахот, Заре Соме і Мозе; це були сини Васеммат жінки Ісава.

Це ж були сини Олівеми дочки Ани сина Севеґона, жінки Ісава: породила же Ісаву Єуса і Єґлома і Корея.

Це старшини сини Ісава, сини Еліфаза первородного Ісава: старшина Теман, старшина Омар, старшина Софар, старшина Кенез,

старшина Коре, старшина Ґотом, старшина Амалик. Це старшини Еліфаза в ідумейській землі. Це сини Ади.

І це сини Раґуїла сина Ісава: старшина Нахот, старшина Заре, старшина Соме, старшина Мозе. Це старшини Раґуїла в землі Едом. Це сини Васеммати жінки Ісава.

Це ж сини Олівеми жінки Ісава: старшина Єус, старшина Єґлом, старшина Коре. Це старшини Олівеми.

Це сини Ісава, і це їхні старшини. Це сини Едома.

Це ж сини Сиіра Хоррея, що жив на землі: Лотан, Совал, Севеґон, Ана

і Дисон і Асар і Рісон; це старшини Хоррея сина Сиіра в едомській землі.

Були ж сини Лотана: Хоррі і Еман; сестра ж Лотана Тамна.

Це ж сини Совала: Ґолон і Манахат і Ґевил, Соф і Онам.

І це сини Севеґона: Ає і Онан. Це є Онас, що знайшов Яміна в пустині, бо пас воли свого батька Севеґона.

Це ж сини Ани: Дисон і Олівема дочка Ани.

Це ж сини Дисона: Амада і Асван і Єтран і Харран.

Це ж сини Асара: Валаан і Зукам і Йоикам і Укан.

же Це сини Рісона: Ос і Арам.

Це старшини Хоррі: старшина Лотан, старшина Совал, старшина Севеґон, старшина Ана,

старшина Дисон, старшина Асар, старшина Рісон. Це старшини Хоррі в їх володіннях в землі Едом.

І це царі, що царювали в Едомі раніше ніж царював цар в Ізраїлі.

І царював в Едомі Валак син Веора, й імя його міста Деннава.

Помер же Вала і зацарював замість нього Йовав син Зари з Восорри.

Помер же Йовав, і зацарював замість нього Асом з землі Теманів.

Помер же Асом, і зацарював замість нього Адад син Варада, що вибив Мадіама в долині Моав, й імя його міста Ґеттем.

Помер же Адад, і зацарював замість нього Самала з Масекки.

Помер же Самала, і зацарював замість нього Саул з Роовот, що при ріці.

Помер же Саул, і зацарював замість нього Валаеннон син Аховора.

Помер же Валаеннон син Аховора, і зацарював замість нього Адад син Варада, й імя його міста Фоґор, імя же його жінки Метевеїл дочка Матрета сина Мезоова.

Це імена старшин Ісава в їх племенах за їх місцями, в їхніх околицях і в їхніх народах. Старшина Тамна, старшина Ґола, старшина Єтер,

старшина Олівемас, старшина Ілас, старшина Фінон,

старшина Кенез, старшина Теман, старшина Мазар,

старшина Меґедіїл, старшина Зофоїн. Це старшини Едома в володіннях в землі своєї посілості. Це Ісав батько Едома.

Російський синодальний переклад

Вот родословие Исава, он же Едом.

Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина,

и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа.

Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила,

Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской.

И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего,

ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их, по множеству стад их.

И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.

И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир.

Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой.

У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ.

Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой.

И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы, жены Исавовой.

И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой: она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея.

Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ,

старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Едома; сии сыновья Ады.

Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой.

Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой.

Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом.

Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,

Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома.

Сыновья Лотана были: Хори и Геман; а сестра у Лотана: Фамна.

Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам.

Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего.

Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны.

Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, и Акан.

Сии сыновья Дишана: Уц и Аран.

Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана,

старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в земле Сеир.

Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых:

царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а имя городу его Дингава.

И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.

Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.

И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его Авиф.

И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки.

И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.

И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.

И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар: имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреды, сына Мезагава.

Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,

старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,

старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,

старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.