10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось потомки синів Ноя: Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі.

Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас.

Сини ж Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма.

Сини ж Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім.

Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами, у своїх народах.

Сини ж Хама: Кут, Міцраїм, Пут і Ханаан.

А сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж Раеми: Шева та Дадан.

Куш зродив Німрода, який був першим могутнім на землі.

Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть: "Неначе Німрод, великий ловець перед Господом!"

Початки його царства були: Вавилон, Єрех, Аккад і Кальне в Шінеар-краю.

3 цього краю вийшов Ашшур і збудував Ніневію, Реховот-Ір, Калаг,

та Ресен, що між Ніневіею і Калагом; а було це велике місто.

Міцраїм зродив лудіїв, анаміїв, легавіїв, нафтухіїв,

патрусіїв, каслухіїв, від яких пішли філістії та кафтерії.

Ханаан же зродив Сидона, свого первородного, і Хета,

та й євусіїв, аморіїв, гіргашіїв,

хіввіїв, аркіїв, сініїв,

арвадіїв, цемаріїв і хаматіїв: по тому родини ханаанські розійшлися.

Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому, Гомори, Адми й Цевоїму - аж до Лета.

Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами, в їхніх краях та в їхніх народах.

У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини.

Ось сини Сима: Елем, Ашшур, Арпахшад, Луд і Арам.

Сини ж Арама: Уц, Хул, Гетер і Маш.

Арпахшад породив Шелаха, Шелах породив Евера.

В Евера ж народилися два сини: одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата - Йоктан.

Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха,

Гадорама, Узала, Діклу,

Овала, Авімаела, Шеву,

Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана.

Вони осілися від Меші в напрямі Сефар до гори, на сході.

Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами, в їхніх краях та за їхніми народами.

Такі то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами; від них розповсюдились народи по землі після потопу.

Переклад Огієнка

Оце нащадки синів Ноєвих: Сима, Хама та Яфета. А їм народились сини по потопі:

Сини Яфетові: Гомер, і Магог, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тирас.

А сини Гомерові: Ашкеназ, і Рифат, і Тогарма.

А сини Явана: Еліша, і Таршіш, і китти, і додани.

Від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх.

А сини Хамові: Куш, і Міцраїм, і Фут, і Ханаан.

А сини Кушові: Сева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Раами: Шева та Дедан.

Куш же породив Німрода, він розпочав на землі велетнів.

Він був дужий мисливець перед Господнім лицем. Тому то говориться: Як Німрод, дужий мисливець перед Господнім лицем.

А початком царства його були: Вавилон, і Ерех, і Аккад, і Калне в землі Шінеар.

З того краю вийшов Ашшур, та й збудував Ніневію, і Реховот-Ір, і Калах,

і Ресен поміж Ніневією та поміж Калахом, він оте місто велике.

А Міцраїм породив лудів, і анамів, і легавів, і нафтухів,

і патрусів, і каслухів, що звідси пішли филистимляни, і кафторів.

А Ханаан породив Сидона, свого перворідного, та Хета,

і Евусеянина, і Амореянина, і Гіргашеянина,

і Хіввеянина, і Аркеянина, і Синеянина,

і Арвадеянина, і Цемареянина, і Хаматеянина. А потім розпорошилися роди Ханаанеянина.

І була границя Ханаанеянина від Сидону в напрямі аж до ?ерару, аж до ?ази, у напрямі аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу.

Оце сини Хамові, за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах.

А Симові теж народились йому, він батько всіх синів Еверових, брат старший Яфетів.

Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам.

А Арамові сини: Уц, і Хул, і Гетер, і Маш.

А Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.

А Еверові народилося двоє синів: ім'я першому Пеле?, бо за днів його поділилась земля, а ймення його брата Йоктан.

А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хасар-Мавета, і Єраха,

і Гадорама, і Узала, і Диклу,

і Увала, і Авімаїла, і Шеву,

і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові.

А оселя їхня була від Меші в напрямі аж до Сефару, гори східньої.

Оце сини Симові, за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах.

Оце роди синів Ноєвих, за нащадками їхніми, у їхніх народах. І народи від них поділились на землі по потопі.

Переклад Куліша

Се ж постань синів Ноягових, Сема, Хама та Яфета, і понароджувались їм сини по потопі.

Сини Яфетові: Гомер та Магог, та Мадай, та Яван да Тубал, та Месех, да Тирас.

А сини Гомерові: Аскеназ та Рифат та Тогарма.

А сини Яванові: Елиса, да Тарсис, Киттим та Доданим.

Від сих розселились люде в країнах невірних, по землях своїх, по мовах своїх, по родинах своїх, по племенах своїх.

А сини Хамові: Куш та Мизраїм, да Фут, да Канаан.

А сини Кушові: Себа та Гавила, да Сабта, да Рахма, да Сабтека; а сини Рахмові: Шеба та Дедан.

І появив Куш Нимрода. Сей почав бути велетнем на землї.

Сей був велетень ловець перед Господом; тим і мовляли: як Нимрод, велетень ловець перед Господом.

Царюваннє ж його роспростерлось на Бабилон, і Ерех, і Аккад, і Калне у Синеяр землї.

Із тієї землї вийшов Ассур, та й збудовав Ниневу і Регобод-Ір, і Калаг,

І Резен між Ниневою і Калагом; було то місто велике.

Від Мизраїма родились Людій, Анамій, Легавій і Нафтухій,

І Патрусїй, Каслугій, від котрих пійшли Филистимцї, да Кафторій.

Від Канаана ж родились Зидон, його перворідень, та Хет,

Євусій, та Аморій, та Гергасїй,

Та Гевій, да Аркей, да Синей,

Та Арвадїй, та Земарій, да Гаматїй; а потім розродились родини Канаанські.

А займище Кананеїв сягало від Сидону до Герару, до Гази, до Содому і Гоморри й Адами й Зевоіму аж до Лаши.

Се сини Хамові по їх родинах, і мовах, і землях, і племіннях.

І Семові, праотцеві всїх дїтей Еберових, братові Яфетовому старшому, понароджувались сини.

Сини Семові: Елам, та Ассур, та Арфаксад, та Люд, та й Арам.

А сини Арамові: Уз да Хул, да Гетер, да Маш.

Арфаксад же появив Салу, а Сала появив Ебера.

А Еберові вроджено два сини; одного звали Фалек, бо за його життя земля була подїлена, а брата його на імя звали Йоктан.

А Йоктан появив Алмодада та Шалефа, та Газармавета да Єраха,

Та Гадорама, та Узала, та Диклу,

Обаля, та Абимавеля, та Шеву,

Та Офира, та Гавилу, та Йовава. Всї 'ці сини Йоктанові.

А поосїдали вони від Мешари до Сефари гори, що на схід соньця.

Се сини Семові по їх родинах, мовах, по їх займищах, по їх народовинах.

Се роди синів Ноягових по їх свояцтвах, по їх племіннях; і від них порозходились народи по землї після потопу.

Переклад УБТ Турконяка

Це ж роди синів Ноя, Сим, Хам, Яфет, і народилися їм сини після потопу.

Сини Яфета: Ґамер і Маґоґ і Мадай і Йован і Еліса і Товел і Мосох і Тірас.

І сини Ґамера: Асханаз і Ріфат і Торґама.

І Сини Йована: Еліса і Тарсіс, Кітійці, Родійці.

З цих розділилися острови народів в їхній землі, кожний за мовою в своїх племенах і в своїх народах.

Сини ж Хама: Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан.

Сини ж Хуса: Сава і Евіла і Савата і Реґма і Саваката. Сини ж Реґми: Сава і Дадан.

Хус же породив Неврода. Цей почав бути великаном на землі.

Цей був великаном мисливцем перед Господом Богом, задля цього говорять: Як Неврод великан мисливець перед Господом.

І початок його царства був Вавилон, Орех і Архад і Халанне і земля Сеннаар.

З тієї землі вийшов Ассур, і заселив Ніневію і місто Роовот і Калах,

і Дасем між Ніневією і між Калахом: це велике місто.

І Месраїм породив Лудіїмців і Енеметіїмців і Лавіїмців і Нефталіїмців

і Патросоніїмців і Хаслоніїмців звідки вийшли Філістіїмці, і Кафторіїмці.

Ханаан же породив Сідона первородного і Хеттая

і Євусая і Аморрая і Гергесая

і Евея і Арукея і Асеннея

і Арадія і Самарея і Аматі. І після цього розсіялися племена Хананаїв.

І границі Хананаїв були від Сидона до приходу до Герари і Гази, до приходу до Содому і Гоморри, Адами і Севоїм, до Ласи.

Це сини Хама в їхніх племенах за мовами їхніми в своїх границях і в своїх народах.

І Симові народилося і йому, батькові всіх синів Евер, старшому братові Яфета.

Сини Сима: Елам і Ассур і Арфаксад і Луд і Арам і Каїнан.

І сини Арама: Ос і Ул і Ґатер і Мосох.

І Арфаксад породив Каїнана, і Каїнан породив Салу, Сала ж породив Евера.

І народилися Еверові два сини: імя одному Фалек, бо в його днях поділилася земля, й імя його брата Єктан.

Єктан же породив Елмодада і Салефа і Асармота і Яраха

і Одорру і Айзила і Деклу

і Авімеїла і Савева

і Уфіра і Евілу і Йовава. Всі вони сини Єктана.

І їх поселення було від Масси до приходу до Софира, східної гори.

Це сини Сима в їхніх племенах за їхніми мовами в їхніх границях і в їхніх народах.

Це племена синів Ноя за їхніми родами за їхніми народами. Від цих після потопу розсіялися острови народів на землі.

Російський синодальний переклад

Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети.

Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.

Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.

От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих.

Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан.

Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле.

Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом.

Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар.

Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Реховофир, Калах.

И Ресен между Ниневию и между Калахом; это город великий.

От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим,

Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим.

От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет,

Иевусей, Аморей, Гергесей,

Евей, Аркей, Синей,

Арвадей, Цемарей и Химарей. В последствии племена Ханаанские рассеялись.

И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Садому, Гаморре, Адме и Цевоиму до Лаши.

Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их.

Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова.

Сыны Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам.

Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш.

Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера.

У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брата его: Иоктан.

Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха,

Гадорама, Узала, Диклу,

Овала, Авимаила, Шеву,

Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.

Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной.

Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их.

Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа.